Dziś jest: 21 lutego 2017r.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE


SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) zadań własnych powiatu, do których w szczególności należy:

 1. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 2. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej zaś do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
 3. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 4. opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Stan obecny:

Zgodnie z zawartą umową Starostwo Powiatowe w Malborku zleciło prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w latach 2009-2010.

Podstawowe dane informacyjne

Ośrodek Wsparcia
ul. Mickiewicza 32
82-230 Nowy Staw
Tel./fax: całodobowy (0-55) 271 50 36

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W NOWYM STAWIE ZAPEWNIA:

 • całodobowy pobyt dla nie więcej niż trzydziestu osób, jednak liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • pomieszczenia do spania przeznaczone maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie;
 • wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego;
 • miejsca zabaw dla dzieci;
 • pomieszczenia do nauki;
 • ogólnodostępne łazienki, wyposażone w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób;
 • ogólnodostępną kuchnię;
 • pomieszczenia do prania i suszenia;
 • wyżywienie, odzież i obuwie;
 • środków higieny osobistej i środków czystości;
 1. w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
  • opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy;
  • udzielanie poradnictwa: ~ medycznego, ~ psychologicznego, ~ prawnego, ~ socjalnego,
  • prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • doprowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
  • zapewnienie dostępu do pomocy medycznej;
  • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej;
  • udzielanie konsultacji wychowawczych.
 2. w celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:
  • współpracuje z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
  • prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej działalności. 
 3. oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu: - powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy; - rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; - kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie; - uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy; - zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 4. oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków w tym przypadku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
  • Osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia Oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.

Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie objęte są badaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi, których wyniki są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Nowym Stawie realizuje program korekcyjno - edukacyjny w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Centrum Psychiatrii w Malborku przy ul. Nowowiejskiego 18, w każdą środę o 15:30 i jest grupa otwarta. Ponadto zajęcia korekcyjno-edukacyjne obywają się w Schronisku dla Bezdomnych „Agape” w Szawałdzie 16 w każdy piątek o godzinie 16:00.

Kadra Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

 • Kierownik: Grażyna Mąkosa,
 • Socjolog: mgr Elżbieta Król,
 • Psycholog: mgr Natalia Wyszyńska,
 • Pedagog: Małgorzata Szczuplińska,
 • Psychiatra: lek. med. Lech Marczuk,
 • Terapeuta gr. wsparcia : mgr. Danuta Cieślicka
 • Pracownicy I kontaktu: mgr Alicja Kalinowska, Joanna Zalewska, Agnieszka Sokołowska,
 • Księgowa: mgr Ewelina Długołęcka

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia prowadzi również
PUNKT KONSULTACYJNY UDZIELA POMOCY W FORMIE BEZPŁATNEGO PORADNICTWA:
GODZINY PRZYJĘĆ

 • PRACOWNIK SOCJANY OD PN - DO PIATKU W GODZ. OD 8.00 - DO 22.00
 • PEDAGOG W KAZDY PN - CZW OD GODZ 8.00 - 12.00 ORAZ OD GODZ.16.00
 • PSYCHOLOG W KAŻDY WT - CZW OD GODZ.16 .00
 • RADCA PRAWNY W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ. 16.00

Prowadzimy również :

 • GRUPA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZIONIE ORAZ OSÓB ZNAJDUJACYCH SIE W KRYZYSIE
  Spotkania indywidualne odbywają sie w każdy wtorek od godz 15.00
 • GRUPA ZAMKNIĘTA W KAZDY CZWARTEK OD GODZ. 15.00
 • SZKOŁA DLA RODZICÓW W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ.16.
Kapitał ludzki
STRONA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
EFS
powered by jjCMS