Dziś jest: 21 lutego 2017r.

Zapisz jako pfdDrukuj

Rodziny Zastępcze - informacje ogólne


„Rodzina jest sensem życia. Rodzina jest sensem nas” (M. Plopa)

Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym  żyje człowiek. Rodzina, jej członkowie to pierwsze środowisko z jakim styka się maleńki człowiek przychodzący na świat. Składa się ona z najbliższych mu osób. Prawidłowo funkcjonująca rodzina daje poczucie bezpieczeństwa, zapewnia potrzeby, uczy funkcjonowania w społeczeństwie.

Niestety, nie zawsze rodzina naturalna (biologiczna) jest w stanie właściwie pełnić powierzoną jej rolę. Coraz częściej zdarza się zatem, że w wykonywanie władzy rodzicielskiej małoletnich musi ingerować  Sąd Rodzinny, a niekiedy prokurator.

W efekcie tych działań dzieci umieszczane są w różnych systemach opieki, z których najkorzystniejszymi z punktu widzenia psychologiczno – pedagogicznego są formy rodzinne.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1)      rodzina zastępcza:

a)      spokrewniona;

b)      niezawodowa;

c)      zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2)      rodzinny dom dziecka.

 

Jednym z podstawowych celów pieczy zastępczej, tak jak każdej formy opieki, jest praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Opiekunowie w rodzinie zastępczej nie zastępują rodziców, jedynie ich „uzupełniają”.

            Rodzina zastępcza to oparta na modelu wychowania rodzinnego forma pieczy zastępczej nad dzieckiem i młodzieżą pozbawionymi trwale lub tymczasowo opieki rodziców. Sprawuje ona pieczę nad dzieckiem tymczasowo, tj. na czas potrzebny do unormowania jego sytuacji życiowej. Rodziny zastępcze są zobowiązane do umożliwiania kontaktów dziecka z rodzicami biologicznymi, chyba że sąd ustanowi inaczej.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1)      traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

2)      zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

3)      zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

4)      zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;

5)      zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

6)      zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

7)      umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1)      dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2)      nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3)      wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)      nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)      są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6)      przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

7)      zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a)      rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;

b)      właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;

c)      wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej  zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku celem pobrania formularzy zgłoszeniowych. Centrum kieruje zakwalifikowanych kandydatów na szkolenie i pokrywa jego koszty. Szkolenie przeprowadza podmiot posiadający zatwierdzony program wskazany przez Centrum.

WSZYSTKIE RODZINY ZASTĘPCZE NA TERENIE NASZEGO POWIATU POZA POMOCĄ FINANSOWĄ MOGĄ NIEODPŁATNIE KORZYSTAĆ Z USŁUG  SPECJALISTÓW:

  • W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO -  PEDAGOG, PSYCHOLOG ORAZ RADCA PRAWNY
  • W RAMACH GRUP WSPARCIA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

ul. Plac Słowiański 17

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

tel. (55) 647-15-47

 

 

 

Kapitał ludzki
STRONA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
EFS
powered by jjCMS